0
 
   
   

Shree Gyanmanjari Vidyapith,
Mahatma Gandhi Vidya Sankul.
Opp. Saptapadi Hall, Kalavibid.
Bhavnagar-364002,Gujarat,India P:(+91) 0278-2560654
P: (+91) 09099941268
email mgvs.sgm@gmail.com